Events
15th June 2023
Darmstadt: Sinn Day
14th and 15th September 2023
Hamburg: Sinn Day
23rd September 2023
Wuppertal: Sinn Day
19th October 2023
Hannover: Sinn Day
20th October 2023
Herford: Sinn Day
26th October 2023
Nürnberg: Sinn Day
9th November 2023
Berlin: Sinn Day
16th November 2023
Aachen: Sinn Day
17th November 2023
Duisburg: Sinn Day
18th November 2023
Düsseldorf: Sinn Day
23rd November 2023
Freiburg i.B.: Sinn Day
30th November 2023
Kassel: Sinn Day
2nd December 2023
Remscheid: Sinn Day