60 Jahre Sinn
Events

3rd December 2021
Aachen: Sinn Day

Juwelier Lauscher
Komphausbadstraße 8
52062 Aachen

Friday, 3rd December 2021, from 11.00 a.m. to 6.00 p.m..

We are pleased to welcoming you.

23rd September 2021
Tecklenburg: Sinn Day
25th September 2021
Wuppertal: Sinn Day
07th October 2021
Hamburg: Sinn Day
14th October 2021
Kassel: Sinn Day
21st and 22nd October 2021
Herford: Sinn Day
28th October 2021
Düsseldorf: Sinn Day
4th November 2021
Berlin: Sinn Day
09th November 2021
Baden Baden: Sinn Day
10th November 2021
Freiburg i.B.: Sinn Day
12th November 2021
Bad Grönebach: Sinn Day
18th November 2021
Tecklenburg: In-house exhibition
19th November 2021
Duisburg: Sinn Day
26th November 2021
Nürnberg: Sinn Day
4th December 2021
Remscheid: Sinn Day